Prevádzkový poriadok a Všeobecné zmluvné podmienky pre jazdecké tábory

V celom areáli je prísny zákaz behania, skákania, kričania, bicyklovania, kolobežkovania alebo inak plašenia koní. Pohybovať sa môže iba v sprievode trénera. Sám do areálu nevstupuje, z jazdiarne alebo zo stajne svojvoľne neodchádza. Vždy sa riadi pokynmi trénera. Kone sa bez súhlasu nemôžu hladkať, kŕmiť, vstupovať im do priestoru výbehu alebo boxu. Byť slušný k ostatným deťom, nerobiť medzi sebou rozbroje či inak niekoho verbálne alebo fyzicky šikanovať. Pred vstupom na jazdiareň sa treba presvedčiť, či práve nevbieham koňovi rovno pod nohy, ozvať sa žiakom na jazdiarni, že tam vstupujem. Prilba na jazdenie je automaticky povinná, pri jej zapožičaní ju treba vrátiť na miesto. Vesta je povinná pre deti do 18r., pri jej zapožičaní ju treba vrátiť na miesto. Doporučujeme sa poistiť proti úrazu, keďže ide o rizikový šport. V celom areáli je zákaz fajčenia, požívanie alkoholických nápojov, omamných látok. V prípade nerešpektovania trénera alebo porušovaním hore uvedených nariadení, môže byť žiak z tábora vylúčený bez nároku na vrátenie peňazí.

Som si vedomý/á toho, že počas účasti na akejkoľvek športovej činnosti OZ Svet Koní v areáli môže dôjsť k neočakávaným udalostiam, ktoré zahŕňajú:
• možnosť neočakávaného zranenia alebo poškodenia inej osoby alebo jej majetku
• Vyhlasujem že: som bol/a riadne poučený/á o bezpečnostných pravidlách v zmysle prevádzkového poriadku a som si vedomý/á prípadného rizika vyplývajúceho z náročnosti športovej aktivity
• nie som pod vplyvom alkoholu, drog, alebo iných omamných látok
• budem informovať trénerov o svojich známych zdravotných problémoch, ktoré by mi mohli spôsobiť zdravotné problémy počas účasti na športových aktivitách
• budem informovať inštruktorov o akejkoľvek nehode, ktorá nastane počas športovej aktivite
• v žiadnom prípade nebudem od Spoločnosti požadovať žiadne odškodnenie v prípade úrazu, ujmy na zdraví alebo majetku v prípade ak vinu priamo nespôsobil tréner alebo pracovník OZ Svet Koní svojim nedbalým správaním, nakoľko športové aktivity vykonávam na vlastné nebezpečenstvo a vlastné riziko
• ak mojím konaním/nekonaním vznikne škoda na majetku Spoločnosti som povinný/á ju uhradiť
• potvrdzujem, že som čítal/a a rozumiem tomuto vyhláseniu – reverzu.

Udeľujem týmto súhlas so spracovaním mojich osobných údajov podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov OZ Svet Koní, Buzica 365, 044 73 Buzica. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že údaje uvedené v prihláške a taktiež vytvorený fotografický materiál zachytávajúci Vašu osobu počas jazdeckej hodiny, budú použité pre účely spracovania osobných údajov v evidencii uchádzačov o prijatie do jazdeckej školy a na prípadné marketingové účely našej jazdeckej školy a to na dobu 3 rokov odo dňa prijatia prihlášky. Práva osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje sú upravené v § 28 a násl. zákona č. 122/2013 Z. z.